DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bible Verses about the Law (3/4)

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the Law and the Prophets bear witness to it— the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction.Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another.Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.
“You shall not murder, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.”Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.
So he was there with the Lord forty days and forty nights. He neither ate bread nor drank water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments.En hij was daar bij de Here veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.
Whoever keeps the commandment keeps his life; he who despises his ways will die.Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven; maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.
We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners; yet we know that a person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ, so we also have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law no one will be justified.Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.
In the way of your testimonies I delight as much as in all riches.In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.
I hasten and do not delay to keep your commandments.Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden.
We have sinned and done wrong and acted wickedly and rebelled, turning aside from your commandments and rules.Wij hebben gezondigd en misdreven, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest; wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen.
A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another.Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.
“If you will diligently listen to the voice of the Lord your God, and do that which is right in his eyes, and give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord, your healer.”Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.
I will never forget your precepts, for by them you have given me life.Nimmer zal ik uw bevelen vergeten, want door deze hebt Gij mij levend gemaakt.
In the path of your judgments, O Lord, we wait for you; your name and remembrance are the desire of our soul.Ook in de weg uwer gerichten hebben wij U verwacht, o Here; naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit.
But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets but a doer who acts, he will be blessed in his doing.Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.
The law of the Lord is perfect, reviving the soul; the testimony of the Lord is sure, making wise the simple.De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.
Whoever keeps his commandments abides in God, and God in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit whom he has given us.En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.
Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.
Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments!Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.
Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might.Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.
Hear, my son, and accept my words, that the years of your life may be many.Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan, opdat uw levensjaren talrijk worden.
If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love.Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.De God nu des vredes, die onze Here ​Jezus, de grote ​herder​ der schapen door het bloed van een eeuwig ​verbond​ heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door ​Jezus​ ​Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. ​Amen.
And I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts.Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.
I will praise you with an upright heart, when I learn your righteous rules.Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
But if a wicked person turns away from all his sins that he has committed and keeps all my statutes and does what is just and right, he shall surely live; he shall not die.Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van alle ​zonden​ die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en ​gerechtigheid​ handelt, dan zal hij voorzeker leven; hij zal niet sterven.
Bible verse of the day
For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...