DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bible Verses about the Law (4/4)

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
The end of the matter; all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all those who practice it have a good understanding. His praise endures forever!De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.
The way of the Lord is a stronghold to the blameless, but destruction to evildoers.De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.
If anyone sins, doing any of the things that by the Lord's commandments ought not to be done, though he did not know it, then realizes his guilt, he shall bear his iniquity.Indien iemand zondigt en doet één van de dingen die de Here verboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig en draagt zijn ongerechtigheid.
You shall not add to the word that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I command you.Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.
And I will put my Spirit within you, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules.Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.
I have not departed from the commandment of his lips; I have treasured the words of his mouth more than my portion of food.Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.
And it shall be a tassel for you to look at and remember all the commandments of the Lord, to do them, not to follow after your own heart and your own eyes, which you are inclined to whore after.Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden des Heren gedenken en die volbrengen zonder uw ​hart​ of uw ogen te volgen, dat gij u daardoor tot ​overspel​ zoudt laten verleiden.
Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness; sin is lawlessness.Ieder, die de ​zonde​ doet, doet ook de ​wetteloosheid, en de ​zonde​ is ​wetteloosheid.
And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.
If you walk in my statutes and observe my commandments and do them, then I will give you your rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit.Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, dan zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt.
So you shall keep my commandments and do them: I am the Lord.Neemt dan mijn geboden nauwgezet in acht: Ik ben de Here.
You shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimonies and his statutes, which he has commanded you.Gij zult nauwgezet de geboden van de Here, uw God, onderhouden en de getuigenissen en de inzettingen, die Hij u opgelegd heeft.
You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
I will multiply your offspring as the stars of heaven and will give to your offspring all these lands. And in your offspring all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.En Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat ​Abraham​ naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten.
Therefore you shall keep his statutes and his commandments, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land that the Lord your God is giving you for all time.Onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het u en uw ​kinderen​ na u wèl ga en opdat gij lang leeft in het land, dat de Here, uw God, u geven zal voor altijd.
The Lord said to Moses, “Come up to me on the mountain and wait there, that I may give you the tablets of stone, with the law and the commandment, which I have written for their instruction.”De Here zeide tot ​Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die Ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen.
You shall not make gods of silver to be with me, nor shall you make for yourselves gods of gold.Gij zult naast Mij geen ​goden​ maken; noch van zilver noch van goud zult gij ze u maken.
And he declared to you his covenant, which he commanded you to perform, that is, the Ten Commandments, and he wrote them on two tablets of stone.En Hij maakte u het ​verbond​ bekend, dat Hij u gebood te houden, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen.
I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose.Ik ontneem aan de ​genade​ Gods haar kracht niet; want indien er ​gerechtigheid​ door de wet is, dan is ​Christus​ tevergeefs gestorven.
Bible verse of the day
Proverbs 10:2
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...