DailyVerses.net

102 Bible Verses about the Law (2/5)

« Spreuken 10:8 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
For all who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law.Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld.
If you love me, you will keep my commandments.Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.
For sin will have no dominion over you, since you are not under law but under grace.De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.
Judge not, that you be not judged.Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
What then shall we say? That the law is sin? By no means! Yet if it had not been for the law, I would not have known sin. For I would not have known what it is to covet if the law had not said, “You shall not covet.”Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: 'Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.'
Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, to a thousand generations.Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.
For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes.De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.
And keep the charge of the Lord your God, walking in his ways and keeping his statutes, his commandments, his rules, and his testimonies, as it is written in the Law of Moses, that you may prosper in all that you do and wherever you turn.Houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER, je God: gehoorzaam hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt.
For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.”Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' - deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'
Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
The sting of death is sin, and the power of sin is the law.De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.
Let it be known to you therefore, brothers, that through this man forgiveness of sins is proclaimed to you, and by him everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses.U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.
My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you.Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.
Incline my heart to your testimonies, and not to selfish gain!Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag.
I am the Lord your God; walk in my statutes, and be careful to obey my rules, and keep my Sabbaths holy that they may be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God.‘Ik, de HEER, ben jullie God: onderhoud mijn wetten en regels, en leef ze na. Houd de sabbat in ere; dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik, de HEER, jullie God ben.’
Your testimonies are my heritage forever, for they are the joy of my heart.Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart.
Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
And he answered, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself.”De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.'
I hasten and do not delay to keep your commandments.Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.
Therefore he is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant.Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.
Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord!Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER.
Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law, or by hearing with faith?Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?
“You shall not murder, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.”‘Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’
Great peace have those who love your law; nothing can make them stumble.Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.

There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death.Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
Previous12345Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies