DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Law

«Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent… Deuteronomium 6:6-7»
And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up.Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? Certainly not!Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.
All things are lawful for me, but not all things are helpful; all things are lawful for me, but not all things edify.U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.
In that I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, His statutes, and His judgments, that you may live and multiply; and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess.Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.
And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
This Book of the Law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success.Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.
Therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin.Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.
Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth.Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen.’
Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
For all the law is fulfilled in one word, even in this: “You shall love your neighbor as yourself.”Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting On those who fear Him, And His righteousness to children’s children, To such as keep His covenant, And to those who remember His commandments to do them.Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.
Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness?Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?
And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and His statutes which I command you today for your good?Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.
And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord.Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.
This is My commandment, that you love one another as I have loved you.Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
He has shown you, O man, what is good; And what does the Lord require of you But to do justly, To love mercy, And to walk humbly with your God?Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
But take careful heed to do the commandment and the law which Moses the servant of the Lord commanded you, to love the Lord your God, to walk in all His ways, to keep His commandments, to hold fast to Him, and to serve Him with all your heart and with all your soul.Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft: heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst, leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel.
But let justice run down like water, And righteousness like a mighty stream.Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.
Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. And whatever we ask we receive from Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight.Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.
And this commandment we have from Him: that he who loves God must love his brother also.We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
I have chosen the way of truth; Your judgments I have laid before me.Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen.

For as many as have sinned without law will also perish without law, and as many as have sinned in the law will be judged by the law.Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld.
Previous12345Next

Bible verse of the day

Where can I go from Your Spirit?
Or where can I flee from Your presence?
If I ascend into heaven, You are there;
If I make my bed in hell, behold, You are there.

Random Bible Verse

And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Where can I go from Your Spirit? Or where can I flee from Your presence? If I ascend into heaven, You are there; If I make my bed in hell, behold, You are there.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies