DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Learning

«Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik… Psalm 32:8»
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction.Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.
My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof, for the Lord reproves him whom he loves, as a father the son in whom he delights.Mijn zoon, een berisping van de HEER mag je nooit terzijde schuiven, zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan, want de HEER straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon.
Make me to know your ways, O Lord; teach me your paths.Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.
Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.
Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid.Wie van onderricht houdt, houdt van kennis, wie berispingen haat, is dom.
I have taught you the way of wisdom; I have led you in the paths of uprightness.Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen, op rechte paden heb ik je gevoerd.
Teach me to do your will, for you are my God! Let your good Spirit lead me on level ground!Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.
Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way.Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan.
But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie—just as it has taught you, abide in him.Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
But as for you, teach what accords with sound doctrine.Maar jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer.
So Jesus answered them, “My teaching is not mine, but his who sent me.”Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft.’
And every day, in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus.Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de messias is.
My soul yearns for you in the night; my spirit within me earnestly seeks you. For when your judgments are in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness.Reikhalzend kijk ik naar u uit, zelfs 's nachts verlang ik naar u. Wanneer u een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.
But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Know then in your heart that, as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you.Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt.
How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you in public and from house to house.U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht.
Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.
Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth; unite my heart to fear your name.Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

Bible verse of the day

Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies