DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Learning

«Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím… Žalm 32:8»
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you with My eye.Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you.Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
Therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing.Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction.Základom poznania je bázeň pred Pánom, len blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
Show me Your ways, O Lord; Teach me Your paths.Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
My son, do not despise the chastening of the Lord, Nor detest His correction; For whom the Lord loves He corrects, Just as a father the son in whom he delights.Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie, lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
Lead me in Your truth and teach me, For You are the God of my salvation; On You I wait all the day.Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.
Whoever loves instruction loves knowledge, But he who hates correction is stupid.Ten, kto rád znáša, keď ho napomínajú, má rád vedomosť, kto však neľúbi, keď sa mu vyčíta, je hlupák.
I have taught you in the way of wisdom; I have led you in right paths.Ja ti ukážem cestu múdrosti a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti.
Teach me to do Your will, For You are my God; Your Spirit is good. Lead me in the land of uprightness.Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.
Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light.Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.
Good and upright is the Lord; Therefore He teaches sinners in the way. The humble He guides in justice, And the humble He teaches His way.Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.
But the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you; but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in Him.A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.
Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine.Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu.
Jesus answered them and said, “My doctrine is not Mine, but His who sent Me.”Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.“
And daily in the temple, and in every house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ.A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista, Ježiša.
With my soul I have desired You in the night, Yes, by my spirit within me I will seek You early; For when Your judgments are in the earth, The inhabitants of the world will learn righteousness.Svojou dušou dychtím po tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno, lebo podľa tvojich súdov na zemi učia sa obyvatelia sveta spravodlivosti.
But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you.Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you.Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba.
How I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you, and taught you publicly and from house to house.Ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch.
Whoever therefore breaks one of the least of these commandments, and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven.Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name.Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.

Bible verse of the day

For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have.

Random Bible Verse

Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies