DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

115 Bible Verses about Life

« Žalmy 121:7-8 »
English Standard VersionKatolícky preklad
The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.
For we walk by faith, not by sight.Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.
Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ.Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!
Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.
For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
For you are my rock and my fortress; and for your name's sake you lead me and guide me.Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
Make me to know your ways, O Lord; teach me your paths.Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
For everything there is a season, and a time for every matter under heaven.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.”Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“
Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in his ways, and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it.A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of living water.’Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.
I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray.Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Previous12345Next
Bible verse of the day
But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies