DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Life

The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
For we walk by faith, not by sight.Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ.Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.
Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.
For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.
For you are my rock and my fortress; and for your name's sake you lead me and guide me.Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
For everything there is a season, and a time for every matter under heaven.Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
Make me to know your ways, O Lord; teach me your paths.Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.
Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.”Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.
Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in his ways, and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it.Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.
Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of living water.’Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Say not, “Why were the former days better than these?” For it is not from wisdom that you ask this.Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.
Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray.Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.
Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Previous12345Next

Bible verse of the day

A man's gift makes room for him and brings him before the great.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies