DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

114 Bible Verses about Life (2/5)

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it.Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.
Say not, “Why were the former days better than these?” For it is not from wisdom that you ask this.Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.
Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble.Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity.Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.
In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him.Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life.Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende.
This is the day that the Lord has made; let us rejoice and be glad in it.Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.
Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive.Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.
The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? “I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.”Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
In the day of prosperity be joyful, and in the day of adversity consider: God has made the one as well as the other, so that man may not find out anything that will be after him.Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die; immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken.
All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you.Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.”Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit.Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul?Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?
You make known to me the path of life; in your presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore.Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him.Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.
For to me to live is Christ, and to die is gain.Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.
Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body.Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.
You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden.Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life.Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.
Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
Bible verse of the day
John 1:3
All things were made through him, and without him was not any thing made that was made.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...