DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

114 Bible Verses about Life (3/5)

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out.Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
“All things are lawful for me,” but not all things are helpful. “All things are lawful for me,” but I will not be dominated by anything.Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten.
Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent.Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
I will never forget your precepts, for by them you have given me life.Nimmer zal ik uw bevelen vergeten, want door deze hebt Gij mij levend gemaakt.
NBG | law
Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live; in your name I will lift up my hands.Want uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen. Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen.
But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.
But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, “You shall be holy, for I am holy.”Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.
Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life.Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it.Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh.Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.
So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.
For freedom Christ has set us free; stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery.Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death.Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
I perceived that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live; also that everyone should eat and drink and take pleasure in all his toil—this is God's gift to man.Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.
The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly.De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
So also faith by itself, if it does not have works, is dead.Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.
Do not be anxious about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on. For life is more than food, and the body more than clothing.Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de ​kleding.
As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today.Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.
For the love of Christ controls us, because we have concluded this: that one has died for all, therefore all have died; and he died for all, that those who live might no longer live for themselves but for him who for their sake died and was raised.Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.
For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night.Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.
For thus says the One who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is Holy: “I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite.”Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.
For ‘In him we live and move and have our being’; as even some of your own poets have said, ‘For we are indeed his offspring.’Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht.
Bible verse of the day
I love the Lord, because he has heard my voice and my pleas for mercy. Because he inclined his ear to me, therefore I will call on him as long as I live.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...