DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

114 Bible Verses about Life (4/5)

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
For ‘In him we live and move and have our being’; as even some of your own poets have said, ‘For we are indeed his offspring.’Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht.
The Lord redeems the life of his servants; none of those who take refuge in him will be condemned.De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.
Ponder the path of your feet; then all your ways will be sure.Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn.
I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need.Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek.
The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein.Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.
Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.
Then God said, “Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.”En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek me and live”.Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.
He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end.Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun ​hart​ gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.
Hear, my son, and accept my words, that the years of your life may be many.Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan, opdat uw levensjaren talrijk worden.
Bear fruit in keeping with repentance.Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt.
And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord.Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat.
Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near of which you will say, “I have no pleasure in them”.Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen.
Go, eat your bread with joy, and drink your wine with a merry heart, for God has already approved what you do.Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw ​wijn​ met een vrolijk ​hart, want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild.
Yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist.Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.
I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account.Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil.
If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you.En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.
Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us.Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.
Behold, God is my helper; the Lord is the upholder of my life.Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt.
Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot.Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God.Als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods.
The end of the matter; all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts; let him return to the Lord, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon.De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij ​vergeeft​ veelvuldig.
“Behold, his soul is puffed up; it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith.”Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.
His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence.Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht.
Bible verse of the day
The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...