DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Life

«The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy… Psalm 121:7-8»
The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
As in water face answereth to face, so the heart of man to man.Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.
For we walk by faith, not by sight.Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.
And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men; Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!
He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.
For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
Shew me thy ways, O Lord; teach me thy paths.Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“
Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord.Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.
He is in the way of life that keepeth instruction: but he that refuseth reproof erreth.Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.

Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire wisely concerning this.Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Previous12345Next

Bible verse of the day

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ.

Random Bible Verse

O God, thou art my God;
early will I seek thee:
my soul thirsteth for thee,
my flesh longeth for thee
in a dry and thirsty land,
where no water is.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies