DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Life

«The LORD will keep you from all harm— he will watch over… Psalm 121:7-8»
The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.
As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka.
For we live by faith, not by sight.Žijeme totiž vírou, a ne viděním.
Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus.
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.
What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!
For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“
Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.Jsi přece má skála a má tvrz, pro své jméno mě veď a provázej.
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.
There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens.Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas.
Show me your ways, Lord, teach me your paths.Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.
Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.“
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.
For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.
Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já – Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Kdo se má rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.
Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky – ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti.

Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray.Kdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu.
Previous12345Next

Bible verse of the day

So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.

Random Bible Verse

Whoever dwells in the shelter of the Most High
will rest in the shadow of the Almighty.
I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress,
my God, in whom I trust.”
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies