DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Life

«The LORD will keep you from all harm— he will watch over… Psalm 121:7-8»
The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.
For we live by faith, not by sight.Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.
Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.
What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.
There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Show me your ways, Lord, teach me your paths.Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.
Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.
Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray.Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.

Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Previous12345Next

Bible verse of the day

For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.

Random Bible Verse

Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies