DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Life

The Lord shall preserve you from all evil; He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in From this time forth, and even forevermore.Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!
See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.
As in water face reflects face, So a man’s heart reveals the man.Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka.
For we walk by faith, not by sight.Žijeme totiž vírou, a ne viděním.
And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance; for you serve the Lord Christ.Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus.
He who follows righteousness and mercy Finds life, righteousness, and honor.Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.
For what will it profit a man if he gains the whole world, and loses his own soul?Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?
My flesh and my heart fail; But God is the strength of my heart and my portion forever.I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!
For “He who would love life And see good days, Let him refrain his tongue from evil, And his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good; Let him seek peace and pursue it.”Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“
For You are my rock and my fortress; Therefore, for Your name’s sake, Lead me and guide me.Jsi přece má skála a má tvrz, pro své jméno mě veď a provázej.
Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.
To everything there is a season, A time for every purpose under heaven.Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas.
Show me Your ways, O Lord; Teach me Your paths.Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě.
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.
And Jesus said to them, “I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me shall never thirst.”Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.“
Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.
He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.
Surely goodness and mercy shall follow me All the days of my life; And I will dwell in the house of the Lord Forever.Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.
In that I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, His statutes, and His judgments, that you may live and multiply; and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess.Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.
He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.
I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já – Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.
Do not say, “Why were the former days better than these?” For you do not inquire wisely concerning this.Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást.
He who keeps instruction is in the way of life, But he who refuses correction goes astray.Kdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu.
He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.Kdo se má rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne.
Pursue peace with all people, and holiness, without which no one will see the Lord.Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.

Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky – ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti.
Previous12345Next

Bible verse of the day

But who am I, and who are my people,
That we should be able to offer so willingly as this?
For all things come from You,
And of Your own we have given You.

Random Bible Verse

Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies