DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Life

The Lord shall preserve you from all evil; He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in From this time forth, and even forevermore.De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
As in water face reflects face, So a man’s heart reveals the man.Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
For we walk by faith, not by sight.Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance; for you serve the Lord Christ.Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.
He who follows righteousness and mercy Finds life, righteousness, and honor.Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.
For what will it profit a man if he gains the whole world, and loses his own soul?Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?
My flesh and my heart fail; But God is the strength of my heart and my portion forever.Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
For “He who would love life And see good days, Let him refrain his tongue from evil, And his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good; Let him seek peace and pursue it.”Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.
For You are my rock and my fortress; Therefore, for Your name’s sake, Lead me and guide me.Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
To everything there is a season, A time for every purpose under heaven.Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
Show me Your ways, O Lord; Teach me Your paths.Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
And Jesus said to them, “I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me shall never thirst.”Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.
He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
Surely goodness and mercy shall follow me All the days of my life; And I will dwell in the house of the Lord Forever.Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
In that I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, His statutes, and His judgments, that you may live and multiply; and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess.Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.
He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
Pursue peace with all people, and holiness, without which no one will see the Lord.Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.
Do not say, “Why were the former days better than these?” For you do not inquire wisely concerning this.Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.
He who keeps instruction is in the way of life, But he who refuses correction goes astray.Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.

Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Previous12345Next

Bible verse of the day

For where your treasure is, there your heart will be also.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies