DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Listening

«Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať… Jakub 1:19»
Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť, a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.
I love the Lord, because he has heard my voice and my pleas for mercy. Because he inclined his ear to me, therefore I will call on him as long as I live.Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas, lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.
In my distress I called upon the Lord; to my God I cried for help. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears.V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.
So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.
Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray.Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
If you will not listen, if you will not take it to heart to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them, because you do not lay it to heart.Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.
You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law, or by hearing with faith?A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery?
Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
My son, keep your father's commandment, and forsake not your mother's teaching.Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!
If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
But he answered, “It is written,‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“

I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Previous12Next

Bible verse of the day

Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.

Random Bible Verse

No weapon that is fashioned against you shall succeed,
and you shall refute every tongue that rises against you in judgment.
This is the heritage of the servants of the Lord
and their vindication from me, declares the Lord.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies