DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Listening

Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.
Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.
And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.
Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
I love the Lord, because he has heard my voice and my pleas for mercy. Because he inclined his ear to me, therefore I will call on him as long as I live.Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem) roepen.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
In my distress I called upon the Lord; to my God I cried for help. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears.Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.
So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray.Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.
O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
If you will not listen, if you will not take it to heart to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them, because you do not lay it to heart.Indien gij niet hoort, en indien gij het niet ter harte neemt mijn naam eer te geven, zegt de Here der heerscharen, dan zal Ik onder u een vloek zenden en uw zegeningen in vloek verkeren; ja, Ik heb ze reeds in vloek verkeerd, omdat gij het niet ter harte genomen hebt.
You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.
Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law, or by hearing with faith?Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?
Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.
My son, keep your father's commandment, and forsake not your mother's teaching.Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.
But he answered, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.

I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Previous12Next

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.

Random Bible Verse

Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies