DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Listening

«My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be… James 1:19»
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
He replied, “Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.”Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.
Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť, a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.
I love the Lord, for he heard my voice; he heard my cry for mercy. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live.Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas, lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.
Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me.Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.
In my distress I called to the Lord; I cried to my God for help. From his temple he heard my voice; my cry came before him, into his ears.V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.
Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ.Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.
Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray.Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
In the morning, Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
“If you do not listen, and if you do not resolve to honor my name,” says the Lord Almighty, “I will send a curse on you, and I will curse your blessings. Yes, I have already cursed them, because you have not resolved to honor me.”Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.
It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
So again I ask, does God give you his Spirit and work miracles among you by the works of the law, or by your believing what you heard?A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery?
What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
My son, keep your father’s command and do not forsake your mother’s teaching.Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!
If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“

I sought the Lord, and he answered me; he delivered me from all my fears.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Previous12Next

Bible verse of the day

Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies