DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Love

«Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie… 1. Korinťanom 13:4-5»
Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Let all that you do be done in love.Nech sa všetko medzi vami deje v láske.
Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul.Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.
And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony.Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!
Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si moje prikázania na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
We love because he first loved us.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love.A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.
Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good.Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.
That according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith—that you, being rooted and grounded in love.Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.
This is my commandment, that you love one another as I have loved you.Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing.A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are continually before me.Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.
May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.
Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.
No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
If anyone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen.Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
Set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm, for love is strong as death, jealousy is fierce as the grave. Its flashes are flashes of fire, the very flame of the Lord.Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno! Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa - to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar.
There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love.V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.
But, as it is written, “What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him”Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“
Because you are precious in my eyes, and honored, and I love you, I give men in return for you, peoples in exchange for your life.Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.

Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law.Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.
Previous12345Next

Bible verse of the day

Anyone who does not love does not know God, because God is love.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Anyone who does not love does not know God, because God is love.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies