DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

106 Bible Verses about Love (4/5)

English Standard VersionNieuwe Bijbelvertaling
Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent.Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.
For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.
As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him.Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.”Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' - deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'
If you love me, you will keep my commandments.Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
He loves righteousness and justice; the earth is full of the steadfast love of the Lord.Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.
Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might.Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
One thing have I asked of the Lord, that will I seek after: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple.Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.
And this commandment we have from him: whoever loves God must also love his brother.We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
I made known to them your name, and I will continue to make it known, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them.'Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.'
For the love of Christ controls us, because we have concluded this: that one has died for all, therefore all have died; and he died for all, that those who live might no longer live for themselves but for him who for their sake died and was raised.Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.
And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.
By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers.Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.
For not by their own sword did they win the land, nor did their own arm save them, but your right hand and your arm, and the light of your face, for you delighted in them.Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat. U had hen lief.
Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, for the sake of your steadfast love and your faithfulness!Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw.
Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you.Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in ​vrede​ met elkaar – dan zal de God van de ​liefde​ en de ​vrede​ met u zijn.
As for you, O Lord, you will not restrain your mercy from me; your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me!U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.
And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments!Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.
If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love.Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love.In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
Make your face shine on your servant; save me in your steadfast love!Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar.
But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life.Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer ​heilige​ geloof. Laat u bij het ​bidden​ leiden door de ​heilige​ Geest, houd vast aan Gods ​liefde, en zie uit naar de ​barmhartigheid​ van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.
Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
Bible verse of the day
Psalms 103:13
As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...