DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Love

«Love is patient, love is kind. It does not envy, it does… 1 Corinthians 13:4-5»
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.
Do everything in love.Všechno ať se mezi vámi děje v lásce.
Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life.Kéž ráno uslyším o lásce tvé – jsi má jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel – tobě svou duši svěřil jsem.
And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.Láska a věrnost ať tě neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.
Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.
We love because He first loved us.My milujeme, neboť on první miloval nás.
And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.Především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť „láska přikryje množství hříchů.“
Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good.Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.
I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love.Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce.
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing.Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.
My command is this: Love each other as I have loved you.Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.
Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you! See, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are ever before me.Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, já nikdy nezapomenu na tebe! Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé zdi mám stále na očích.
Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.
May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance.Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!
Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life.Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak tě miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy.
However, as it is written: “What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived”— the things God has prepared for those who love him.Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“
Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law.Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon.
There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.

See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know him.Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.
Previous12345Next

Bible verse of the day

For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.

Random Bible Verse

For this is what the Lord has commanded us:
“I have made you a light for the Gentiles,
that you may bring salvation to the ends of the earth.”
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies