DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Love

«Love is patient, love is kind. It does not envy, it does… 1 Corinthians 13:4-5»
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Do everything in love.Nech sa všetko medzi vami deje v láske.
Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life.Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.
And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si moje prikázania na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
We love because He first loved us.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.
Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good.Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.
I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love.Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing.A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
My command is this: Love each other as I have loved you.Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you! See, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are ever before me.Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.
Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.
May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance.Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life.Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.
However, as it is written: “What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived”— the things God has prepared for those who love him.Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“
Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law.Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.
There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know him.Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.
Previous12345Next

Bible verse of the day

For where your treasure is, there your heart will be also.

Random Bible Verse

I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For where your treasure is, there your heart will be also.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies