DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Love

«Love is patient, love is kind. It does not envy, it does… 1 Corinthians 13:4-5»
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
Do everything in love.Alles wat u doet, moet u met liefde doen.
Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life.Laat mij in de morgen uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U.
And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
We love because He first loved us.Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good.Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love.Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
My command is this: Love each other as I have loved you.Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing.Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you! See, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are ever before me.Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalmen gegrift, je muren staan Mij steeds voor ogen.
May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance.Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met het water en met woorden.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Place me like a seal over your heart, like a seal on your arm; for love is as strong as death, its jealousy unyielding as the grave. It burns like blazing fire, like a mighty flame.Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een vuurgloed van de HEER.
There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen.
However, as it is written: “What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived”— the things God has prepared for those who love him.Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’
Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life.Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law.Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
Previous12345Next

Bible verse of the day

Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

You, God, are my God,
earnestly I seek you;
I thirst for you,
my whole being longs for you,
in a dry and parched land
where there is no water.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies