DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Luke - NIV & KAT

«Give, and it will be given to you. A good measure, pressed… Luke 6:38»
Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
Hearing this, Jesus said to Jairus, “Don’t be afraid; just believe, and she will be healed.”Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“
He replied, “Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.”Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Jesus replied, “What is impossible with man is possible with God.”On im povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“
But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven.Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.
For no word from God will ever fail.Lebo Bohu nič nie je nemožné.
If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him!Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!
Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back.Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.

Bible verse of the day

Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies