DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

23 Bible Verses about Lying

For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.
He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart; who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend.Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.
Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue.Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong.
And he said, “What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.”En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.
Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight.Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.
The one who conceals hatred has lying lips, and whoever utters slander is a fool.Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.
Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit.Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.
Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out.Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator.Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.
Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
A faithful witness does not lie, but a false witness breathes out lies.Een betrouwbaar getuige liegt niet, maar wie leugens uitblaast, is een vals getuige.
Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.
A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.
“You shall not murder, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.”Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.
Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Put away from you crooked speech, and put devious talk far from you.Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.
The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked, what is perverse.De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.
Fine speech is not becoming to a fool; still less is false speech to a prince.Een groot woord past niet aan een dwaas, hoeveel te minder leugentaal aan een edele.
You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies.Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man but to God.”Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

Bible verse of the day

Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies