DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Lying

«For, “Whoever would love life and see good days must keep their… 1 Peter 3:10-11»
For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog, laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij naar vrede streven en die najagen.’
Save me, Lord, from lying lips and from deceitful tongues.Bevrijd mijn ziel, HEER, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt.
The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.Bedriegers zijn de HEER een gruwel, betrouwbare mensen zijn Hem welgevallig.
The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.
He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’
Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas.
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.
An honest witness does not deceive, but a false witness pours out lies.Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid, een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.
‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, valsheid en leugens.
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.
Eloquent lips are unsuited to a godless fool— how much worse lying lips to a ruler!Verheven woorden passen niet bij een onverlaat, leugens des te minder bij een edel mens.
Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.
Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.”Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’
The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?God is geen mens, dat Hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou Hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?

Bible verse of the day

For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies