DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Materialism

«Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets… 1 Timoteüs 6:7-8»
For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content.Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.
He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income; this also is vanity.Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.
Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal.Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.
For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?
And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.”Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’
Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'
As we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.
Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.
As he came from his mother's womb he shall go again, naked as he came, and shall take nothing for his toil that he may carry away in his hand.Naakt is zo iemand uit de moederschoot gekomen, even naakt keert hij terug. Niets van wat hij heeft verworven en in handen dacht te hebben, neemt hij mee.
For where your treasure is, there your heart will be also.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.
Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
Likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness—with good works.Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren.
Put to death therefore what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht - hebzucht is afgoderij.
Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul?Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?
But godliness with contentment is great gain.Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.
A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold.Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
All day long he craves and craves, but the righteous gives and does not hold back.Velen willen almaar meer bezit, maar de rechtvaardige geeft, hij houdt niets voor zichzelf.
Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death.Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.
A rich man's wealth is his strong city, and like a high wall in his imagination.Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.
Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist. When your eyes light on it, it is gone, for suddenly it sprouts wings, flying like an eagle toward heaven.Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.
Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common.De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.

No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.
Previous12Next

Bible verse of the day

A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies