DailyVerses.net
<

Matthew - ESV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

Matthew 1
Matthew 2
Matthew 3
Matthew 4
Matthew 5
Matthew 6
Matthew 7
Matthew 8
Matthew 9
Matthew 10
Matthew 11
Matthew 12
Matthew 13
Matthew 14
Matthew 15
Matthew 16
Matthew 17
Matthew 18
Matthew 19
Matthew 20
Matthew 21
Matthew 22
Matthew 23
Matthew 24
Matthew 25
Matthew 26
Matthew 27
Matthew 28

Bible Verses

« Matúš 19:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
But Jesus said, “Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven.”Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
For where two or three are gathered in my name, there am I among them.Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
Go and learn what this means, ‘I desire mercy, and not sacrifice.’ For I came not to call the righteous, but sinners.Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
He answered, “Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female, and said, ‘Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh’? So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate.”On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: »Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele?« A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“
Comments
Bible verse of the day
“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies