DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

46 Bible Verses about Mercy - NIV & KAT


Let us then approach God’s throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.
But go and learn what this means: ‘I desire mercy, not sacrifice.’ For I have not come to call the righteous, but sinners.Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
“The Lord bless you
and keep you;
the Lord make his face shine on you
and be gracious to you;
the Lord turn his face toward you
and give you peace.”
»Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!«
But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions—it is by grace you have been saved.Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení.
Have mercy on me, O God,
according to your unfailing love;
according to your great compassion
blot out my transgressions.
Wash away all my iniquity
and cleanse me from my sin.
Zmiluj sa, Bože, nado mnou
pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie
znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.
The Lord is compassionate and gracious,
slow to anger, abounding in love.
Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast.A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.
Who is a God like you,
who pardons sin and forgives the transgression
of the remnant of his inheritance?
You do not stay angry forever
but delight to show mercy.
Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy,
prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva?
Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní.
For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you.Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.
Yet the Lord longs to be gracious to you;
therefore he will rise up to show you compassion.
For the Lord is a God of justice.
Blessed are all who wait for him!
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami,
a preto sa dvíha, aby vás omilostil,
veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.
Remember, Lord, your great mercy and love,
for they are from of old.
Do not remember the sins of my youth
and my rebellious ways;
according to your love remember me,
for you, Lord, are good.
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo,
ktoré trvá od vekov.
Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti
a na moje priestupky,
ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve,
veď si, Pane, dobrotivý.
He has saved us and called us to a holy life—not because of anything we have done but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time.On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.
Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship.Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.
For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace.A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.
What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? By no means!Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!
For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.
May the favor of the Lord our God rest on us;
establish the work of our hands for us—
yes, establish the work of our hands.
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha;
upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Good will come to those who are generous and lend freely,
who conduct their affairs with justice.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.
Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming.Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus.
But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God’s grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many!Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.
So that, just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord.Aby tak, ako hriech vládol v smrti, aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
Bible verse of the day
proverbs 3:3-4
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...