DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Mercy

So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most.Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
Then he added, “Now go and learn the meaning of this Scripture: ‘I want you to show mercy, not offer sacrifices.’ For I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners.”Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
But God is so rich in mercy, and he loved us so much, that even though we were dead because of our sins, he gave us life when he raised Christ from the dead. (It is only by God’s grace that you have been saved!)God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –.
Have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Because of your great compassion, blot out the stain of my sins. Wash me clean from my guilt. Purify me from my sin.Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
Where is another God like you, who pardons the guilt of the remnant, overlooking the sins of his special people? You will not stay angry with your people forever, because you delight in showing unfailing love.Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid!
So the Lord must wait for you to come to him so he can show you his love and compassion. For the Lord is a faithful God. Blessed are those who wait for his help.Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.
For the Lord your God is gracious and merciful. If you return to him, he will not continue to turn his face from you.Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.
If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you.Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
Remember, O Lord, your compassion and unfailing love, which you have shown from long ages past. Do not remember the rebellious sins of my youth. Remember me in the light of your unfailing love, for you are merciful, O Lord.Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here.
And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. Let them be a living and holy sacrifice—the kind he will find acceptable. This is truly the way to worship him.Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.
Well then, since God’s grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Of course not!Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!
And may the Lord our God show us his approval and make our efforts successful. Yes, make our efforts successful!De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever.Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
Lord, don’t hold back your tender mercies from me. Let your unfailing love and faithfulness always protect me.Gij, Here, onthoud mij uw erbarming niet; uw goedertierenheid en uw waarheid mogen mij bestendig bewaren.
Good comes to those who lend money generously and conduct their business fairly.Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.
For this is how God loved the world: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
But in your great mercy, you did not destroy them completely or abandon them forever. What a gracious and merciful God you are!Maar in uw grote barmhartigheid hebt Gij niet voorgoed met hen afgerekend en hen niet verlaten, want Gij zijt een genadig en barmhartig God.
From the depths of despair, O Lord, I call for your help. Hear my cry, O Lord. Pay attention to my prayer.Uit de diepten roep ik tot U, o Here. Here, hoor naar mijn stem; laten uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen.
But there is a great difference between Adam’s sin and God’s gracious gift. For the sin of this one man, Adam, brought death to many. But even greater is God’s wonderful grace and his gift of forgiveness to many through this other man, Jesus Christ.Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.
People who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy.Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.
Each time he said, “My grace is all you need. My power works best in weakness.” So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me.En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.
Let the wicked change their ways and banish the very thought of doing wrong. Let them turn to the Lord that he may have mercy on them. Yes, turn to our God, for he will forgive generously.De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
Then Peter came to him and asked, “Lord, how often should I forgive someone who sins against me? Seven times?” “No, not seven times,” Jesus replied, “but seventy times seven!”Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.
May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen.
For you have been given not only the privilege of trusting in Christ but also the privilege of suffering for him.Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.

O Israel, my faithless people, come home to me again, for I am merciful. I will not be angry with you forever.Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.
Previous12Next

Bible verse of the day

And since we know he hears us when we make our requests, we also know that he will give us what we ask for.

Random Bible Verse

Understand this, my dear brothers and sisters: You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And since we know he hears us when we make our requests, we also know that he will give us what we ask for.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies