DailyVerses.net

7 Bible Verses about the Messiah

« Izaiáš 9:5 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
He said to them, “But who do you say that I am?” Simon Peter answered and said, “You are the Christ, the Son of the living God.”„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
For unto us a Child is born, Unto us a Son is given; And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.
Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
And daily in the temple, and in every house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ.A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista, Ježiša.
Therefore, having obtained help from God, to this day I stand, witnessing both to small and great, saying no other things than those which the prophets and Moses said would come— that the Christ would suffer, that He would be the first to rise from the dead, and would proclaim light to the Jewish people and to the Gentiles.Ale Boh mi pomohol, a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš: že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom.
Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with Him a thousand years.Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

Read more

Comments
Be sober, be vigilant; because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies