DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

15 Bible Verses about the Mind

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
For in much wisdom is much vexation, and he who increases knowledge increases sorrow.Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.
The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
Iron sharpens iron, and one man sharpens another.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned.Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
Blessed is the one who finds wisdom, and the one who gets understanding.Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.
For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.
A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent.De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.
Bible verse of the day
For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies