DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Mind

«Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3:2»
Set your affection on things above, not on things on the earth.Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.
A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse.Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.
A fool despiseth his father's instruction: but he that regardeth reproof is prudent.De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.

Bible verse of the day

Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies