DailyVerses.net

15 Bible Verses about the Mind

« Efezanom 5:15-16 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Set your mind on things above, not on things on the earth.Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!
Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“
He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
For in much wisdom is much grief, And he who increases knowledge increases sorrow.Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj mrzutosti; a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.
A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).
As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
For since the creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse.Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
Happy is the man who finds wisdom, And the man who gains understanding.Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť!
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.
For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.
A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne.

Read more

Comments
Bible verse of the day
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you with My eye.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies