DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Mind

Set your mind on things above, not on things on the earth.Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
For in much wisdom is much grief, And he who increases knowledge increases sorrow.Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.
A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
Happy is the man who finds wisdom, And the man who gains understanding.Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.
For since the creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse.Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.
A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.

Bible verse of the day

No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.

Random Bible Verse

Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies