DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Money

Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne.
But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby.
The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it.Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení.
Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist.Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím.
He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income; this also is vanity.Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.
Honor the Lord with your wealth and with the firstfruits of all your produce.Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody.
Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem.
And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.”Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
For where your treasure is, there your heart will be also.Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.
How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost.
But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!
As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.
His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘
Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť mě pokrmem tak, jak potřebuji.
What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.
Better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the righteous.Lepší je málo, co má spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámány, spravedlivým je ale Hospodin podporou.
Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist. When your eyes light on it, it is gone, for suddenly it sprouts wings, flying like an eagle toward heaven.Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!
A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold.Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben.
For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs.Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.
For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.
Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death.V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.
A rich man's wealth is his strong city, and like a high wall in his imagination.Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí je v jeho představách.

In the way of your testimonies I delight as much as in all riches.Raduji se z cesty tvých svědectví jako z největšího bohatství.
Previous12Next

Bible verse of the day

And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.

Random Bible Verse

All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies