DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

46 Bible Verses about Money

«Hebrejom 13:5»
Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”.Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.
The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist.Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income; this also is vanity.Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.
Honor the Lord with your wealth and with the firstfruits of all your produce.Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.
Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.”A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
For where your treasure is, there your heart will be also.Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.
What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
Better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the righteous.Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.
A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold.Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.
Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist. When your eyes light on it, it is gone, for suddenly it sprouts wings, flying like an eagle toward heaven.Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death.V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
In the way of your testimonies I delight as much as in all riches.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
A rich man's wealth is his strong city, and like a high wall in his imagination.Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.

For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs.Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.
Previous12Next

Bible verse of the day

Why are you cast down, O my soul,
and why are you in turmoil within me?
Hope in God; for I shall again praise him,
my salvation and my God.

Random Bible Verse

Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies