DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Money

«Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u… Hebreeën 13:5»
Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.
Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist.Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income; this also is vanity.Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.
Honor the Lord with your wealth and with the firstfruits of all your produce.Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.
And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.”Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.’
For where your treasure is, there your heart will be also.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.
But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand.
As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.Trouw is voor de mens het hoogste goed, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
Better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the righteous.Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.
Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist. When your eyes light on it, it is gone, for suddenly it sprouts wings, flying like an eagle toward heaven.Want in een oogwenk is je geld verdwenen: het krijgt vleugels en vliegt weg als een arend.
A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold.Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs.Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death.Rijkdom helpt je niet op de dag van Gods toorn, rechtvaardigheid redt van de dood.
A rich man's wealth is his strong city, and like a high wall in his imagination.Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.

In the way of your testimonies I delight as much as in all riches.Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
Previous12Next

Bible verse of the day

Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies