DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Money

«Keep your lives free from the love of money and be content… Hebrews 13:5»
Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.
Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
Whoever loves money never has enough; whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless.Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.
Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.
Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.
Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
For where your treasure is, there your heart will be also.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.
His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.
What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
Better the little that the righteous have than the wealth of many wicked; for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous.Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen; want de armen der goddelozen worden verbroken, maar de Here schraagt de rechtvaardigen.
Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten hemel.
A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.
Wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death.Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.
The wealth of the rich is their fortified city; they imagine it a wall too high to scale.Het bezit van de rijke is zijn sterke stad, en als een hoge muur – in zijn verbeelding.
For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.
Previous12Next

Bible verse of the day

Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies