DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Money

«Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u… Hebreeën 13:5»
Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’
Wealth gained by dishonesty will be diminished, But he who gathers by labor will increase.In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition.Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.
Do not overwork to be rich; Because of your own understanding, cease!Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
The blessing of the Lord makes one rich, And He adds no sorrow with it.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
He who loves silver will not be satisfied with silver; Nor he who loves abundance, with increase. This also is vanity.Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.
Honor the Lord with your possessions, And with the firstfruits of all your increase.Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.
And He said to them, “Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’
For where your treasure is, there your heart will be also.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver.Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.
But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches but in the living God, who gives us richly all things to enjoy.Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
Remove falsehood and lies far from me; Give me neither poverty nor riches— Feed me with the food allotted to me.Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
A little that a righteous man has Is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, But the Lord upholds the righteous.Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.
Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings; They fly away like an eagle toward heaven.Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.
A good name is to be chosen rather than great riches, Loving favor rather than silver and gold.Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
For because of this you also pay taxes, for they are God’s ministers attending continually to this very thing.Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.
Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
Riches do not profit in the day of wrath, But righteousness delivers from death.Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.
For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
The rich man’s wealth is his strong city, And like a high wall in his own esteem.Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.

I have rejoiced in the way of Your testimonies, As much as in all riches.Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
Previous12Next

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Random Bible Verse

Trust in the Lord with all your heart,
And lean not on your own understanding;
In all your ways acknowledge Him,
And He shall direct your paths.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies