DailyVerses.net

20 Bible Verses about Nearness

« 1. Kroník 16:11 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit.Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.
Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand.Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
You make known to me the path of life; in your presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
One thing have I asked of the Lord, that will I seek after: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple.O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.
By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us of his Spirit.A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi.
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
I will not leave you as orphans; I will come to you.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
The Lord our God be with us, as he was with our fathers. May he not leave us or forsake us.Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí!
Heal the sick in it and say to them, ‘The kingdom of God has come near to you.’Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«
For a day in your courts is better than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness.Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov.
Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you.Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.
No one has ever seen God; the only God, who is at the Father's side, he has made him known.Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
Nevertheless, in your great mercies you did not make an end of them or forsake them, for you are a gracious and merciful God.Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný.
So he was there with the Lord forty days and forty nights. He neither ate bread nor drank water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments.A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.

Read more

Comments
Bible verse of the day
For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies