DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Nearness

«The LORD is with you when you are with him. If you… 2 Chronicles 15:2b»
The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.
The righteous cry out, and the Lord hears them; he delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.Zij roepen en de HEERE hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.
Let your gentleness be evident to all. The Lord is near.Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.
One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.
You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.
But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ.Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.
This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.
Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.
I will not leave you as orphans; I will come to you.Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.
Finally, brothers and sisters, rejoice! Strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace. And the God of love and peace will be with you.Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn.
Better is one day in your courts than a thousand elsewhere; I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked.Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
May the Lord our God be with us as he was with our ancestors; may he never leave us nor forsake us.Moge de HEERE, onze God, met ons zijn, zoals Hij met onze vaderen is geweest. Moge Hij ons niet verlaten en ons niet in de steek laten.
But in your great mercy you did not put an end to them or abandon them, for you are a gracious and merciful God.Door Uw grote barmhartigheid hebt U hen niet vernietigd en hebt U hen niet verlaten, want U bent een genadig en barmhartig God.
No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.
Heal the sick who are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
Moses was there with the Lord forty days and forty nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant—the Ten Commandments.Hij was daar namelijk veertig dagen en veertig nachten bij de HEERE. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.
Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them.Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.

Bible verse of the day

Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies