DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Nearness

«The LORD is with you when you are with him. If you… 2 Chronicles 15:2b»
The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
The righteous cry out, and the Lord hears them; he delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.
Let your gentleness be evident to all. The Lord is near.Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.
You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ.Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi.
This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
I will not leave you as orphans; I will come to you.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
Finally, brothers and sisters, rejoice! Strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace. And the God of love and peace will be with you.Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.
Better is one day in your courts than a thousand elsewhere; I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked.Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov.
May the Lord our God be with us as he was with our ancestors; may he never leave us nor forsake us.Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí!
No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
But in your great mercy you did not put an end to them or abandon them, for you are a gracious and merciful God.Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný.
Heal the sick who are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«
Moses was there with the Lord forty days and forty nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant—the Ten Commandments.A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.
Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them.Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.

Bible verse of the day

As iron sharpens iron, so one person sharpens another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies