DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

21 Bible Verses about Nearness

«2 Chronicles 15:2b»
The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
The righteous cry out, and the Lord hears them; he delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.
Let your gentleness be evident to all. The Lord is near.Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.
This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.
But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ.Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.
I will not leave you as orphans; I will come to you.Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
May the Lord our God be with us as he was with our ancestors; may he never leave us nor forsake us.Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.
Finally, brothers and sisters, rejoice! Strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace. And the God of love and peace will be with you.Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.
Heal the sick who are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”
Better is one day in your courts than a thousand elsewhere; I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked.Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.
No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
But in your great mercy you did not put an end to them or abandon them, for you are a gracious and merciful God.Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God.
Moses was there with the Lord forty days and forty nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant—the Ten Commandments.Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.
Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them.Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.

Bible verse of the day

Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies