DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Nearness

«Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho… 2. Kroník 15:2b»
The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
The righteous cry out, and the Lord hears, And delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart, And saves such as have a contrite spirit.Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.
Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand.Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.
Now may the Lord of peace Himself give you peace always in every way. The Lord be with you all.Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
One thing I have desired of the Lord, That will I seek: That I may dwell in the house of the Lord All the days of my life, To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.
You will show me the path of life; In Your presence is fullness of joy; At Your right hand are pleasures forevermore.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi.
By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit.A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
Surely goodness and mercy shall follow me All the days of my life; And I will dwell in the house of the Lord Forever.Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
I will not leave you orphans; I will come to you.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
Finally, brethren, farewell. Become complete. Be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace will be with you.Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.
For a day in Your courts is better than a thousand. I would rather be a doorkeeper in the house of my God Than dwell in the tents of wickedness.Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov.
May the Lord our God be with us, as He was with our fathers. May He not leave us nor forsake us.Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí!
No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him.Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
Nevertheless in Your great mercy You did not utterly consume them nor forsake them; For You are God, gracious and merciful.Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný.
And heal the sick there, and say to them, ‘The kingdom of God has come near to you.’Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«
So he was there with the Lord forty days and forty nights; he neither ate bread nor drank water. And He wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments.A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.
He who eats My flesh and drinks My blood abides in Me, and I in him.Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.

Bible verse of the day

For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.

Random Bible Verse

Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies