DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Neighbor

The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander.
Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.
Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
For the whole law is fulfilled in one word: “You shall love your neighbor as yourself.”Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares.Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.
So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.
Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
Let each of us please his neighbor for his good, to build him up.Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.
So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.
Therefore let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother.Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.
Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.Leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!
A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another.Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.
Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.
Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things.Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.
Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you.En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.
Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.”Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou de vreze van de Almachtige verlaten.
For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another.Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben.
One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind.De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.
Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world.De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.

Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs goedertierenheid en barmhartigheid, eenieder aan zijn naaste. Onderdruk weduwe noch wees, vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar.
Previous12Next

Bible verse of the day

For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies