DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Neighbor

The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.
Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.
Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.
Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.
For the whole law is fulfilled in one word: “You shall love your neighbor as yourself.”Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares.Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.
So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.
Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
Let each of us please his neighbor for his good, to build him up.Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.
Therefore let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother.Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.
Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.
A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another.Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.
Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things.Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.
Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you.En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.
Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.”Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind.Deze [immers] stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.
He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another.Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.
Religion that is pure and undefiled before God, the Father, is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world.Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?
Previous12Next

Bible verse of the day

He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies