DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Neighbor

«And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour… Mark 12:31»
And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.
Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous.Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.
Let no man seek his own, but every man another's wealth.Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares.Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.
Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.
Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
Let every one of us please his neighbour for his good to edification.Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.
Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.
Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.
And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.
And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.
For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another.Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.
One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.
Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions every man to his brother: And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor; and let none of you imagine evil against his brother in your heart.Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?
Previous12Next

Bible verse of the day

Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

Random Bible Verse

A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies