DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Neighbor

«The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no… Mark 12:31»
The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důležitější než tato dvě.
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní.
No one should seek their own good, but the good of others.Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého.
Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud.
Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.Neste břemena jedni druhých – tak naplníte Kristův zákon.
For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“
Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it.Bratrská láska ať zůstává. Nezapomínejte na pohostinnost – díky ní někteří nevědomky hostili anděly!
So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry.
Therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister.Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit.
Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.Jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov!
A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.Láska bližnímu nikdy neublíží – proto je naplněním Zákona láska.
You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things.Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe – vždyť sám děláš to, co soudíš!
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.Především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť „láska přikryje množství hříchů.“
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám.
The commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,” and whatever other command there may be, are summed up in this one command: “Love your neighbor as yourself.”Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“ a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“
Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Kdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští.
For this is the message you heard from the beginning: We should love one another.To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé.
One person considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind.Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru.
Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.

This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’Takto promlouval Hospodin zástupů: ‚Prosazujte opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit a laskavost. Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.‘
Previous12Next

Bible verse of the day

So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies